اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

نمایش 19 نتیجه
از 1
 
فـرزانه تفرشـي

فـرزانه تفرشـي 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سعید توسلی

سعید توسلی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جعفر جـهان پناه

جعفر جـهان پناه 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
كمال حاجي شريفي

كمال حاجي شريفي 

استادیار
شماره تماس: 09132830507
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علي حسن بيگي

علي حسن بيگي 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شهرام خسروي

شهرام خسروي 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سيد محمدحسين خلخالي

سيد محمدحسين خلخالي 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سالومه خوئيني مقدم

سالومه خوئيني مقدم 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سميه سلماني شيك

سميه سلماني شيك 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمداسماعيل عظيم عراقـي

محمداسماعيل عظيم عراقـي 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدباقر فتحي

محمدباقر فتحي 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 133
پست الکترونیکی: 
فهيمه كريمي پورحدادان

فهيمه كريمي پورحدادان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرامرز كنجوري

فرامرز كنجوري 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 103
پست الکترونیکی: 
محمدعلي گنجعلي

محمدعلي گنجعلي 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدحسين مجلس آراجهرمـي

محمدحسين مجلس آراجهرمـي 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سلمان مهاجر

سلمان مهاجر 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسـن مهـديان

حسـن مهـديان 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرزان مومني

فرزان مومني 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علي واحدي

علي واحدي 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 19 نتیجه
از 1