اعضای هیات علمی گروه حالت جامد اعضای هیات علمی گروه حالت جامد

محمداسمعیل عظیم عراقی

استاد

azim@khu.ac.ir

 

فرامرز کنجوری

استادیار

kanjouri@khu.ac.ir

فهیمه کریمی پور

استادیار

f.karimi@khu.ac.ir

 

سید محمد حسین خلخالی

استادیار

m_khakhali@khu.ac.ir

علی اسفندیار

استادیار

esfandiar@khu.ac.ir

محمدباقر فتحی

استادیار

fathi@khu.ac.ir