اعضای هیات علمی گروه نجوم و انرژی های بالا اعضای هیات علمی گروه نجوم و انرژی های بالا

شهرام خسروی

استاد یار

khosravi_sh@khu.ac.ir

محمدعلی گنجعلی

استادیار

ganjali@theory.ipm.ac.ir

علی واحدی

استادیار

vahedi@khu.ac.ir

 

 

فرزان مومنی

استادیار

Momeni@khu.ac.ir

 

 

سعید توسلی

استادیار

tavasoli@.ipm.ir

 

سالومه خوئینی مقدم

استادیار

salomeh.khoeini@gmail.com