اعضای هیات علمی گروه اتمی و مولکولی اعضای هیات علمی گروه اتمی و مولکولی

حسن مهدیان

استاد

پست الکترونیکی:mehdian@khu.ac.ir

محمد حسین مجلس آرا

استاد

پست الکترونیکی:majlesara@khu.ac.ir

جعفر جهان پناه

استاد

پست الکترونیکی:jahanpanah@khu.ac.ir

                                علی حسن بیگی

دانشیار

پست الکترونیکی:hbeigi@khu.ac.ir

 

سمیه سلمانی

استادیار

پست الکترونیکی:salmani@khu.ac.ir

 

کمال حاجی شریفی

استادیار

پست الکترونیکی: k.hajisharifi@gmail.com 

 

فرزانه تفرشی

مربی

پست الکترونیکی:tafreshi@khu.ac.ir