دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 83 نتیجه
از 5
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
الكتروديناميك 1 2112565 4 50 علي حسن بيگي هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) not-set-yet
اخترفيزيك پيشرفته 1 2111813 3 60 فرزان مومني هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته يك شنبه (13:30 - 15:30) not-set-yet
آزمايشگاه اپتيك پيشرفته 2112081 2 11 سميه سلماني شيك هرهفته شنبه (13:30 - 17:30) not-set-yet
آزمايشگاه اپتيك پيشرفته 2112081 2 12 سميه سلماني شيك هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 14:30) not-set-yet
آزمايشگاه حالت جامد 2112111 3 12 سيد محمدحسين خلخالي هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) not-set-yet
آزمايشگاه نانو فيزيك 1 2112522 1 50 محمدحسين مجلس آراجهرمـي هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) not-set-yet
اسپكتروسكپي ليزري 2112519 3 50 محمدحسين مجلس آراجهرمـي هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 14:30) not-set-yet
اسپكتروسكوپي 2112186 3 11 سميه سلماني شيك هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) not-set-yet
الكترومغناطيس 1 2112097 4 12 علي واحدي هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) not-set-yet
الكترومغناطيس2 2112098 4 11 فرامرز كنجوري هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) not-set-yet
پروژه 2112076 3 18 سميه سلماني شيك not-set-yet not-set-yet
پروژه 2112076 3 21 سيد محمدحسين خلخالي not-set-yet not-set-yet
پروژه 2112076 3 26 محمداسماعيل عظيم عراقـي not-set-yet not-set-yet
پروژه 2112076 3 13 سميه سلماني شيك not-set-yet not-set-yet
پروژه 2112076 3 25 علي واحدي not-set-yet not-set-yet
پروژه 2112076 3 15 كمال حاجي شريفي not-set-yet not-set-yet
پروژه 2112076 3 27 علي واحدي not-set-yet not-set-yet
پروژه 2112076 3 24 سيد محمدحسين خلخالي not-set-yet not-set-yet
پروژه 2112076 3 23 كمال حاجي شريفي not-set-yet not-set-yet
پروژه 2112076 3 29 فـرزانه تفرشـي not-set-yet not-set-yet
نمایش 1 - 20 از 83 نتیجه
از 5