ریاست دانشکده و مدیر گروه حالت جامد ریاست دانشکده و مدیر گروه حالت جامد

   جعفر جهان پناه

    مرتبه علمی: استاد

    گروه اتمی مولکولی

    شماره تماس: 02634579600 داخلی 2306

    پست الکترونیک: jahanpanah@khu.ac.ir