ریاست دانشکده و مدیر گروه حالت جامد ریاست دانشکده و مدیر گروه حالت جامد

   محمدحسین مجلس آرا

    مرتبه علمی: استاد

    گروه اتمی مولکولی

    شماره تماس: 34550482-026

02634579600 داخلی 2306

    پست الکترونیک: majlesara@khu.ac.ir