آئین نامه های مربوط به اعضای هیات علمی آئین نامه های مربوط به اعضای هیات علمی

جهت دریافت آئین نامه ها بروی لینک مربوطه کلیک نمایید.

اطلاعیه پژوهشی: 

موضوع: شرايط تمديد قرارداد اعضاي هيئت علمي مصوبه هيأت رئيسه مورخ 1395/2/26

احتراماً بند 8 از صورتجلسه هيأت رئيسه دانشگاه مورخ 1395/2/26 براي اطلاع اعضاي هيأت علمي پيماني به شرح ذيل ايفاد مي شود.

 براي تمديد قرارداد ساليانه اعضاي هيأت علمي پيماني، داشتن يك مقاله علمي- پژوهشي يا ISI داراي ضريب تأثير يا يك طرح تحقيقاتي برون دانشگاهي با مبلغ بيش از صد ميليون ريال كه قرارداد آن از طريق معاونت پژوهشي منعقد شده باشد، الزامي است.

تبصره: درپايان سال چهارم براي تمديد قرارداد حتماً بايستي يك طرح پژوهشي برون دانشگاهي با شرايط ماده 1 خاتمه يافته داشته باشند. ( اين تبصره در مورد كساني است كه از سال 94 به بعد استخدام شده اند). "

فرم های پژوهشی مربوط به اعضای هیات علمی فرم های پژوهشی مربوط به اعضای هیات علمی

جهت دریافت فرم ها بروی لینک های مربوطه زیر کلیک کنید:

 

ضوابط و مقررات مربوط به ارسال مدارک ترفیع:

 درخواست ترفیع سالانه حداکثر تا سه ماه بعد از تاریخ ترفیع عضو هیات علمی قابل پذیرش است.

 اعضایی که دارای سمت های اجرایی می باشند صرفا می توانند حداکثر نیمی از امتیاز پژوهشی لازم را از محل فعالیت های اجرایی اخذ نمایند و مابقی از محل فعالیت های پژوهشی تامین گردد.

اعطای پایه ترفیع سالانه با ارائه داوری مقاله پایان نامه و چکیده همایش امکان پذیر نیست.

نشانی معتبر دانشگاه برای درج در مقاله جهت اخذ امتیاز مقاله بدین صورت می باشد : ایران، تهران، دانشگاه خوارزمی    iran. tehran. kharazmi university

اعضای هیئت علمی پیمانی صرفا یکبار در طول دوره پیمانی می توانند از امتیاز ذخیره برای درخواست ترفیع سالانه استفاده نمایند.

برای اعضای هیئت علمی رسمی اعطای پایه ترفیع از محل امتیاز ذخیره در دو سال متوالی امکان پذیر نیست.

در فرم ترفیع اطلاعات نمایه نشریات و میزان ضریب تاثیر حتما درج گردد.

به مجلات علمی پژوهشی و ISC داخلی دارای ضریب تاثیر حداکثر تا 5 امتیاز و مجلات فاقد ضریب تاثیر حداکثر تا 4 امتیاز قابل اعطا می باشد.

در هر مرتبه علمی سقف استفاده از تعداد نشریات نمایه نشده وزین 5 عدد است.

داشتن رزومه به زبان فارسی و انگلیسی در پرتال دانشگاه برای بررسی درخواست ترفیع از مهرماه 1395 الزامی است.

همچنین خواهشمند است جهت یکنواختی و تاثیر در رتبه بندی دانشگاه صرفا آدرس ذیل را در مقالات و سایر فعالیتهای پژوهشی خود استفاده نمایید.         

Department of ...  faculty of ...  Kharazmi university ، tehran ، Iran