معاونت آموزشی و مدیر گروه اتمی و مولکولی معاونت آموزشی و مدیر گروه اتمی و مولکولی

 

 

علی حسن بیگی

دانشیار

گروه اتمی مولکولی

شماره تماس: 02634579600 داخلی 2336

پست الکترونیک: hbeigi@khu.ac.ir