کارکنان کارکنان

 

سمت

محل خدمت

نام ونام خانوادگی

کارشناس آزمایشگاه

کرج

ناهید مدنی

کارشناس آزمایشگاه

کرج

نجمه مصباح

کارشناس آزمایشگاه

کرج

سارا یزدانی

 

کارشناس آزمایشگاه

کرج

محمد امین صالحی

کارشناس آزمایشگاه

کرج

محمدعلی افتخارنیا

 

مسئول دفتر دانشکده فیزیک

کرج

طاهره امینی

 

مسئول دفتر دانشکده فیزیک (تحصیلات تکمیلی)

کرج- تهران

صفوت جمشید پور

 

مسئول دفتر فیزیک

تهران

علی اصغر امیدی

 

کارشناس آموزشی

کرج

مدینه پوردشت

مسئول گروه فیزیک

کرج

محمدرضا کریمی