نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیات علمی حالت جامد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمداسمعیل عظیم عراقی

دانشیار

پست الکترونیکی:azim@khu.ac.ir

فرامرز کنجوری

استادیار

پست الکترونیکی:kanjouri@khu.ac.ir

فهیمه کریمی پور

استادیار

پست الکترونیکی:

 

سید محمد حسین خلخالی

استادیار

پست الکترونیکی:

علی اسفندیار

استادیار

پست الکترونیکی:

محمدباقر فتحی

استادیار

پست الکترونیکی: