نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیات علمی

 

حسن مهدیان

استاد

پست الکترونیکی:mehdian@khu.ac.ir

 

محمد حسین مجلس آرا

استاد

پست الکترونیکی:majlesara@khu.ac.ir

 

جعفر جهان پناه

دانشیار

پست الکترونیکی:jahanpanah@khu.ac.ir

 

علی حسن بیگی

استادیار

پست الکترونیکی:hbeigi@khu.ac.ir

 

 

سمیه سلمانی

 

کمال حاجی شریفی

فرزانه تفرشی

مربی

پست الکترونیکی:tafreshi@khu.ac.ir