منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ّبرنامه حضور دانشکده فیزیک در مرداد 96

قابل توجه دانشجویان فیزیک:

برنامه حضور مدیران دانشکده فیزیک در بازه زمانی 31 تیر تا 20 مرداد سال 96 به شرح زیر است:

روزهای یکشنبه دفتر تهران

روزهای دوشنبه دفتر کرج

توجه: دانشکده فیزیک در روزهایی غیر از موارد فوق دایر نمی باشد.