برگزاری سمینار تخصصی: بررسی ورود سلولی نانوذرات طلا و تاثیر آن بر خصوصیات بیوفیزیکی سلولهای سرطانی

سمینار تخصصی با موضوع بررسی ورود سلولی نانوذرات طلا و تاثیر آن بر خصوصیات بیوفیزیکی سلولهای سرطانی با همکاری دانشکده فیزیک و پژوهشکده علوم کاربردی برگزار گردید. در این برنامه دکتر احمد سهرابی کاشانی ایراد سخنرانی فرمودند.

فایل این سمینار در این قسمت ارائه شده است.