نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخچه دانشکده

در سال ۱۲۹۸ هجری شمسی، نخستین مرکز تربیت معلم برای مدارس ابتدایی نخستین مؤسسه تربیت معلم کشور برای مدارس ابتدایی با عنوان «دارالمعلمین مرکزی» در سال 1298 تأسیس شد. و در مهر 1307 با اهداف جدید به «دارالمعلمین عالی» تغییر نام یافت. از 21 آذر 1308 به دو قسمت علمی و ادبی تقسیم شد که قسمت علمی رشته‌های طبیعی، ریاضی، فیزیک و شیمی و قسمت ادبی رشته‌های فلسفه، ادبیات فارسی، تاریخ و جغرافیا را شامل می‌شد. در سال 1312 به «دانشسرای عالی» تغییر نام داد.

با تأسیس دانشگاه تهران در 1313 بخش ادبی دانشسرای عالی به دانشکده ادبیات و بخش علمی آن  به دانشکده علوم تبدیل شدند. به این ترتیب اولین بار «دانشکده علوم» تأسیس شد و دانشسرای عالی استقلال خود را از دست داد تا این که در 17 آذر 1338 با تصویب قوه مقننه دانشسرای عالی به صورت مستقل درآمد و دانشکده علوم با چهار گروه ریاضی، فیزیک، شیمی و طبیعی شروع به تربیت دبیر کرد.

در سال 13۴7 گروه طبیعی به دو گروه زیست‌شناسی و زمین‌شناسی تفکیک شد. در سال ۱۳۵۳ دانشسرای عالی به «دانشگاه تربیت معلم» تغییر نام داد و اداره آن به صورت هیأت امنایی درآمد. بدین ترتیب دانشکده علوم با ۵ گروه ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی و زمین‌شناسی به فعالیت خود ادامه داد.

سرانجام در سال 137۶ ابتدا گروه ریاضی و سپس گروه شیمی به دانشکده ارتقاء یافتند و از پیکره دانشکده علوم جدا شدند. پس از آن گروه زیست شناسی نیز به دانشکده علوم زیستی تبدیل شد و نهایتا در سال ۱۳۹۱ در زمان ریاست آقای دکتر جعفر جهان‌پناه بر دانشکده علوم، گروه‌های فیزیک و زمین شناسی نیز به دانشکده‌های علوم زمین و فیزیک ارتقاء یافتند. آقای دکتر جهان‌پناه به عنوان نخستین رییس دانشکده‌ فیزیک منصوب شدند.

ریاست دانشکده علوم

1 آقای دکتر منوچهرالبرز سال 13۶2 رئیس دانشکده علوم به مدت حدود 13 سال

2 آقای دکترعباس شکروی سال 137۵  رئیس دانشکده علوم به مدت دو دوره

3 آقای دکترمحمدحسین مجلس آرا سال 1380 رئیس دانشکده علوم دو دوره

۴ آقای دکترفرج اله فیاضی  سال 138۴ به مدت دو دوره

۵ آقای دکتر جعفر جهان پناه سال 1388

ریاست دانشکده فیزیک

آقای دکتر جعفر جهان‌پناه ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲

آقای دکتر محمد اسماعیل عظیم‌عراقی ۱۳۹۲ تا 1394

آقای دکتر جعفر جهان پناه سال 1394 تاکنون

گروه فیزیک

آقای دکتر حسن مهدیان سال 13۶8 مدیریت گروه فیزیک

آقای مهندس ناظمی سال 1370 سرپرست گروه فیزیک

آقای مهندس ناظمی سال 1372 مدیریت گروه فیزیک

آقای دکتر عظیم عراقی سال 137۶ مدیریت گروه فیزیک

آقای شیخ الاسلامی  سال 1382 مدیریت گروه فیزیک

آقای دکتر منصورحسینی سال 138۴ معاون فیزیک درکرج

آقای دکتر شهرام خسروی سال 1388 مدیرگروه فیزیک

آقای دکتر محمدعلی گنجعلی سال 1391 مدیر گروه فیزیک

آقای دکتر محمد باقر فتحی مدیر گروه حالت جامد در سال های 1391 تا 1393

آقای دکتر شهرام خسروی مدیر گروه نجوم و کیهان‌شناسی از سال 1391

آقای دکتر علی حسن‌بیگی مدیر گروه اتمی-مولکولی از سال 1392

آقای دکتر جعفرجهان پناه مدیرگروه جالت جامد از سال 1394

 

 

اساتید بازنشسته دانشکده فیزیک

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

گرایش

مرتبه علمی

تاریخ ورود

تاریخ بازنشستگی

1

حمید  آزرمان

کارشناسی ارشد

فیزیک

مربی

19/8/1338

1/8/13۶3

2

حسین  آقایی

دکتری

ترمودینامیک

استاد

29/7/1333

31/3/13۴۴

3

محمدابراهیم ابوکاظمی امیری

دکتری

مکانیک

استادیار

1/8/13۴۶

1/8/1382

۴

هوشنگ  اسلامی

دکتری

ترمودینامیک

دانشیار

28/9/133۵

1/7/1378

۵

محمود    بهار

دکتری

فیزیک پزشکی

استادیار

1/8/13۵۴

1/۶/1387

۶

ابوالقاسم    تکلیف

دکتری

فیزیک

استادیار

28/7/133۵

31/۶/137۴

7

کیان     حقیقی طلب

کارشناسی ارشد

تکنولوژی‌هسته ای

مربی

2/9/13۵3

1/۶/138۶

8

حسین    دادگر

دکتری

گازهاو پلاسما

استادیار

9/3/13۴3

1۵/11/138۵

9

محمد    دارا

دکتری

الکترونیک

استادیار

7/7/1330

1/7/13۶3

10

ثریا       راغمی

کارشناسی ارشد

فیزیک

مربی

1/7/13۴۴

1۵/11/138۵

11

فرهنگ      رفیعی

کارشناسی ارشد

فیزیک

مربی

1/۴/13۵۶

1/۴/138۶

12

رجبعلی    زمانپور

دکتری

ترمودینامیک

استادیار

18/7/133۴

1/۶/1379

13

ابوالقاسم    سپهراد

دکتری

شیمی فیزیک

استادیار

17/9/13۴۴

1۵/11/138۵

1۴

فرهنگ  سهیلیان خورذوقی

دکتری

فیزیک مواد

استادیار

1/7/13۵7

1/7/1387

1۵

محمد    سیار

دکتری

ژئوفیزیک

دانشیار

1/7/1321

1/11/13۵2

1۶

محسن   علوی نژاد

دکتری

فیزیک

استاد

1۵/7/1327

1/7/13۵8

17

محمدعلی  علیزاده طوسی

دکتری

فیزیک

دانشیار

1/10/1321

1/۶/13۵9

18

نعمت اله  گلستانیان

دکتری

الکترونیک

دانشیار

1/10/1332

11/۵/1379

19

علی  محلوجی

کارشناسی ارشد

فیزیک

مربی

1۵/10/13۵2

1/۶/1387

20

سیدحمید  مرعشی

کارشناسی ارشد

فیزیک

مربی

۴/۵/13۵۵

1۵/11/138۵

21

ارژنگ   ناجی

دکتری

اکوستیک

استادیار

10/۶/13۵۴

1/7/1388

22

جعفر   باهنر

لیسانس

فیزیک

مربی

1/8/1337

28/11/1379

23

علی    بدیعی

لیسانس

فیزیک

مربی

1/7/13۵2

1/11/138۶

2۴

پروین    بیات محتاری

دکتری

فیزیک

استادیار

10/7/13۴2

31/۴/1370

2۵

یداله     پیمانی

دکتری

فیزیک

استادیار

2/7/1329

1/۶/13۶3

2۶

ابوالحسن  فرج زاده درونی

دکتری

فیزیک

استادیار

2/7/1337

1/9/1379