نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال اول94-95          تقویم آموزشی نیمسال دوم 94-95

           پیش ثبت نام  26-30 اردیبهشت 94                                 پیش ثبت نام 15-18آذر 94  

         انتخاب واحد 14-19 اردیبهشت 94                                    انتخاب واحد 5-10 بهمن 94

          حذف اضافه 28شهریور تا 1 مهر94                                  حذف اضافه 17-21 بهمن 94

                    حذف اضطراری 7-10 آذر  94                                         حذف اضطراری 11-15 اردیبهشت 95

     شروع کلاس 28 شهریور  94                                         شروع کلاس 10 بهمن 94

     پایان کلاس 9 دی 94                                                    پایان کلاس 12 خرداد 95

     امتحانات 14-27 دی 94                                                امتحانات 17-30 خرداد 95