نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جهان پناه

جعفر جهان پناه

دانشیار

گروه اتمی مولکولی

شماره تماس: 02634579600 داخلی 2306

پست الکترونیک: jahanpanah@khu.ac.ir