نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دفاع دانشجویان ارشد و دکتری تیر ماه 1395

نام دانشجو: الناز عمان

شماره دانشجویی: 923452602

موضوع پایان نامه: بررسی خواص الکتریکی ac گرافن/ فتالوسیانین مس

تاریخ دفاع:  1395/4/28-  ساعت 10-   سالن 7

استاد راهنما: دکتر عظیم عراقی

داور داخلی: دکتر کنجوری

نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر خلخالی