نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دکتر شهرام خسروی

شرح حال علمي- پژوهشي شهرام خسروی

 

مشخصات فردی                                                                                                                                                                

 • نام و نام خانوادگی : شهرام خسروی                                                                        
 • درجه تحصيلی: دكتراي فيزيک
 • تخصص: گرانش و کيهانشناسی
 • تاريخ و محل تولد: ۱۳۴۴ تهران
 • آدرس: دانشکده فیزیک- دانشگاه خوارزمی- تهران- خیابان مفتح- شماره ۴۹.
 • ایمیل: khosravi.sh@gmail.com

 

سوابق تحصيلی

 • کارشناسی: مهندسی الکترونيک - ۱۳۶۸ - دانشگاه تهران.
 • کارشناسی ارشد: فيزيک -۱۳۷۴- دانشگاه تربيت معلم.
 •    پايان نامه: مسئله معكوس حساب وردش ولاگرانژيهاي هم ارز.
 •    راهنما: دكتر رضا منصوري.   
 • دکترا: فيزيک-۱۳۸۰- دانشگاه تربيت مدرس.
 •    رساله: ثابت كيهانشناختي، دستگاه همراه، و فضاي با تقارن محوري.
 •    راهنما: دكتر امير حسين عباسي.

 

 

سمت

 • استاديار دانشکده فيزيك، دانشگاه خوارزمی.
 • مدیر گروه نجوم و انرژیهای بالا، دانشگاه خوارزمی.

 

 

 

 

تجارب شغلی

 • کار در زمينه‌ی طراحی و ساخت مدارات تريگر برای ليزرهای گازی، ۱۳۶۸-۱۳۷۰، وزارت دفاع.
 • دستيار آزمايشگاه الکترونيک- دانشگاه تربيت معلم تهران، ۱۳۷۱-۱۳۷۲.
 • کار در زمينه‌ی طراحی و ساخت مدارات و دستگاههای آزمايشگاه کنترل کيفيت سيم و کابل، ۱۳۷۳-۱۳۸۰، صنایع خودرو سازی.
 • عضويت در گروه پژوهشی گرانش و کيهانشناسی قطب علمي ذرات و كيهانشناسي، دانشگاه صنعتی شريف، ۱۳۸۳.
 • عضویت در هیئت ویراستاران مجله فیزیک مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۸۷-۱۳۹۰.
 • مصحح در سی و هشتمین المپیاد جهانی فیزیک، ۲۲-۳۱ تیر ۱۳۸۶، دانشگاه صنعتی اصفهان.
 • مدیر گروه فیزیک، دانشگاه تربیت معلم، ۱۳۸۸-۱۳۹۰.
 • محقق پاره وقت، پژوهشكده فیزیک، پژوهشگاه دانشهاي بنيادي، ۸۳-۸۲ و ۸۶-۸۵.
 • محقق پاره وقت، پژوهشكده نجوم، پژوهشگاه دانشهاي بنيادي، ۱۳۹۲-۱۳۸۶.
 • فرصت مطالعاتی، پژوهشكده نجوم، پژوهشگاه دانشهاي بنيادي، ۱۳۹۲-۱۳۹۱.

 

عضویت در جوامع و انجمن‌ها

 • عضو پیوسته انجمن فیزیک ایران، ۱۳۸۱ تاکنون.
 • عضو پیوسته انجمن نجوم ایران، ۱۳۹۲ تاکنون.
 •  عضو شورای اجرایی شاخه گرانش و کیهانشناسی، انجمن فیزیک ایران، ۱۳۹۲ تاکنون.

 

 

تالیف

 • نسبیت خاص، شهرام خسروی و رضا منصوری، 1389، مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف.

 

مقالات (فارسی)

 1. رهيافتي رياضي به مبانی مکانيک کلاسيک ، شهرام خسروی، مجله رياضی دانشجويان دانشکده علوم رياضی ،دانشگاه صنعتی شريف، شماره 1، پائيز 1368.
 2. لاگرانژيهای همارز ، شهرام خسروی و رضا منصوری، مجله فيزيک، سال 13، شماره 3 و4 .
 3. کوانتش مستقیم سیستمهای کلاسیک با استفاده از معادله حرکت و رفع چندگانگی در فرمالیزم لاگرانژی ، شهرام خسروی، نشریه مواد و انرژی (مجله علوم)، دانشگاه خوارزمی، پذیرفته شده برای چاپ.

 

مقالات (انگلیسی)

 1. S  Khosravi, R Mansouri, Equivalent Lagrangians and Quantization, Potsdam University, preprint 96/4, May 1996.
 2. Amir H Abbassi, S Khosravi, Test of Comoving Coordinate Frame by Low Magnitude – Redshift Relation, Gravitation and Cosmology, vol. 6(2000), No 4(24), pp341-343.
 3. S Khosravi, S Khakshournia, R Mansouri, Evolution of Thick Walls in Curved Spacetimes, Classical and Quantum Gravity, 23(2006), 5927-5939.
 4. S Khosravi, E Kourkchi, R Mansouri, Y Akrami, An Inhomogeneous Model Universe Behaving Homogeneously, General Relativity and Gravitation, (2008)40:1047-1069.
 5. S Khosravi, E Kourkchi, R Mansouri, Modified Averaging Process in Cosmology and the structured FRW Model, IJMPD, Vol 18, Issue7 (2009) pp. 1177-1192.
 6. R Brandenberger, H Firouzjahi, J Karouby, S Khosravi, Gravitational Radiation by Cosmic Strings in a Junction, JCAP (2009) 008. 
 7. F Firouzjahi, J Karoubi, S Khosravi, R Brandenberger, Zipping and Unzipping of Cosmic String Loops in Collision, Phys Rev D 80, 083508 (2009).
 8. Amir H. Abbassi , S Khosravi, Amir M. Abbassi, On Kerr-deSitter metric, IJMPA, Vol. 25, No. 4 (2010), 837-859.
 9. F Firouzjahi, S Khoeini-Moghaddam, S Khosravi, Cosmic string collision in cosmological backgrounds, Phys Rev D 81, 123506 (2010).
 10. M Sadegh Movahed, S Khosravi, Level crossing analysis of cosmic microwave background radiation: a method for detecting cosmic strings, JCAP 03(2011)012.
 11. A Abolhasani, H Firouzjahi, S Khosravi, M Sasaki, Local features with large spiky non-Gaussianities during inflation, JCAP 11(2012)012.
 12. N Mirzatuny, S Khosravi, S Baghram, H Moshafi, Simultaneous effect of modified gravity and primordial non-Gaussianity in large scale structure observations, JCAP 01(2014)019.

 

مقالات سمينارها و كنفرانسها

 • ديواره‌ی حوزه دارای گرانش با تقارن کروی، شهرام خسروی، صمد خاکشورنيا، رضا منصوری، کنفرانس فيزيک ايران، ۲-۵ شهريور ۱۳۸۳.
 • كيهانشناخت شامه‌اي، مدرسه ملي کيهانشناسی، پژوهشگاه دانشهای بنيادی ، پژوهشکده‌ی فيزيک، ۷-۱۲ شهریور ۱۳۸۳.
 • جهان فریدمن ساختار یافته بر اساس اتصال متریک LTB در امتداد مخروط نوری گذشته، چهاردهمين كنفرانس بهاره فيزيك نظري، پژوهشکده‌ی فيزيک، پژوهشگاه دانشهای بنيادی، ۲۶ تا ۲۸ ارديبهشت ۱۳۸۶.
 • اصلاح فرآيند ميانگين‌گيري در نسبيت عام، چهاردهمين كنفرانس بهاره فيزيك نظري، پژوهشکده‌ی فيزيک، پژوهشگاه دانشهای بنيادی، ۲۶ تا ۲۸ ارديبهشت ۱۳۸۶.
 • اصلاح فرآيند ميانگين‌گيري در كيهانشناسي و مدل FRW ساختار يافته، همایش ملی گرانش و کیهانشناسی، ۱۰ و ۱۱ بهمن ۱۳۸۶.
 • گسیل تابش گرانشی از اتصال ریسمانهای کیهانی، شانزدهمين كنفرانس بهاره فيزيك نظري، پژوهشکده‌ی فيزيک، پژوهشگاه دانشهای بنيادی، ارديبهشت ۱۳۸۸.
 • Spherical Gravitating Thick Domain Walls, 4th National Cosmology Meeting, 13 Azar 1382, Sharif University of Technology.
 • Asymptotically Non-Static Kerr-deSitter Spacetime with Cosmological Constant, 5th National Cosmology Meeting, 12 Azar 1383, Sharif University of Technology.
 • Spherical Symmetric Thick Domain Wall, IPM International School on Cosmology, January 2005, Qeshm.
 • Challenges with averaging in GR, IPM international Cosmology School and Workshop (ICSW07), 2-9 June 2007, IPM, Tehran.
 • Cosmic String Collisions in Cosmological Backgrounds, 14th Meeting on Research Astronomy, 13 May 2010, IASBS, Zanjan.
 • Cosmic String Detection by Planck, Planck Day, 25 July 2013, School of Physics, IPM.
 • Probing dark energy: From CMB to galaxies, 7-8 October 2015, The 2nd Topical Workshop on Theoretical Physics, School of Particles and Accelerators, IPM.

 

 

شرکت در کنفرانس‌ها و مدرسه‌ها

 • IPM School on Cosmology, 16-24 Jan 2005, Qeshm, Iran.
 • IPM international Cosmology School and Workshop (ICSW07), 2-9 June 2007, Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM), Tehran, Iran.
 • Cosmology, Strings, and Phenomenology, Nordita, Stockholm, Sweden, 11-20 June 2007.
 • Strings and Superstrings in Observational Cosmology, APC Institute, University of Paris7, 9-13 Dec 2007, Paris, France
 • International Conference on Particle Physics and Cosmology (COSMO 2009), CERN, Geneva, 6-12 September 2009.
 • Celebrating DBI in the Sky, School of Physics, IPM, 20 Apr 2012, Tehran, Iran.
 • 16th IASBS Meeting on Research in Astronomy, IASBS, 10-11 May 2012, Zanjan, Iran.
 • International Conference on Particle Physics and Cosmology (COSMO 2012), University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) and Kavli Institute for Theoretical Physics China (KITPC), Beijing, China, 10-14 September 2012.
 • Galaxies Inside and Out, School of Astronomy, IPM, 25-28 Jan 2015, Tehran, Iran.
 • Tehran Meeting on Modified Gravity, School of Astronomy, IPM, 23-26 Jan 2016, Tehran, Iran.

 

دبیری همایش­ها

 • عضو کمیته علمی، هفدهمین کنفرانس بهاره فیزیک نظری، پژوهشکده فیزیک، پژوهشگاه دانشهای بنیادی، ۲۹-۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۹، تهران ایران.
 • عضو کمیته علمی، مدرسه گرانش و کیهانشناسی، شاخه گرانش و کیهانشناسی، انجمن فیزیک ایران، ۲۸-۲۹ آبان ۱۳۹۳، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • عضو کمیته علمی، همایش ملی گرانش و کیهانشناسی، شاخه گرانش و کیهانشناسی، انجمن فیزیک ایران، ۱-۲ بهمن ۱۳۹۳، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.
 • عضو کمیته علمی، همایش ملی گرانش و کیهانشناسی، شاخه گرانش و کیهانشناسی، انجمن فیزیک ایران، ۲۳-۲۴ دی ۱۳۹۴، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، ایران.

 

راهنمايي پايان نامه کارشناسی ارشد

 • كامپيوترهاي كوانتومي، درهم‌تنيدگي و رمزنگاري، محبوبه دهقاني، اسفند ۸۴.
 • نظریه اختلالات کیهانشناسی و برخی نتایج رصدی آن، زهرا نجاتی، بهمن ۹۰.
 • نظریه تورمی در کیهانشناسی و مدل هیبرید، علی عسکری، شهریور ۹۱.
 •  مدلهای تورمی در کیهانشناسی و تشکیل ساختار در عالم اولیه، مینا علیزاده، شهریور۹۲.
 • اختلالهای غیرگوسی در عالم اولیه و مدلهای تورمی، نارگ میرزاتونی، شهریور۹۲.
 • ماده تاریک در مدل استاندارد ذرات بنیادی و فراتر از آن، رضا اوجانی، بهمن۹۲.
 • انرژی تاریک، شواهد رصدی و مدلهای آن، سحر محمدی، شهریور .۹۲
 • ساختارهای انرژی تاریک با سرعت صوت متغیر، امیر ملازاده، اسفند ۹۲.
 • مطالعه ویژگیهای فیزیکی کهکشانِ بیضویِ مرکزی در دو گروه کهکشانی فسیل و معمولی، زینب عارفی مقدم، اسفند ۹۲ (مشترک با دکتر سعید توسلی).
 • ناهمسانگردی چند قطبی اولیه روی طیف توان تابش زمینه کیهانی، ارسلان نوروزی، مهر ۹۳.
 • مقید کردن طیف توان ماده تاریک در مقیاس های کوچک، احمد شاملو مهر، بهمن ۹۳.
 • ناهمسانگردی در انرژی تاریک و اثر آن بر طیف توان ماده، فرشید دیلمی، بهمن ۹۳.
 • بررسی انحراف از مدل استاندارد کیهانشناسی با استفاده از مشاهدات دینامیکی، وحید امیرخانی، دی ۹۴.

 

تدريس:

 • تدريس دروس کارشناسی: نسبيت، فيزيک نجوم مقدماتی، فيزيک جديد، رياضی فيزيک، کوانتوم، و الکترونیک.
 • تدریس دروس کارشناسی ارشد: مکانيک آماری پيشرفته، مکانیک کوانتوم پیشرفته، فيزيك محاسباتي پيشرفته، و گرانش.
 • تدریس دروس دکترا: نسبیت عام، کیهانشناسی.
 • دستيار تدريس دروس: مکانيک کلاسيک  پيشرفته  و رياضی فيزيک پيشرفته در دوره‌ی کارشناسی ارشد.
 • تدريس دوره‌ی کوتاه کيهانشناخت شامه‌ای، مدرسه کيهانشناسی، شهريور ۱۳۸۳، پژوهشگاه دانشهای بنيادی.

 

زمينه‌های پژوهش

 • گرانش و نسبيت عام: جوابهای معادلات اينشتين با تقارنهای خاص، اتصال خمينه‌ها و لايه‌های ضخيم.
 • کيهانشناسی: کيهانشناخت شامه‌ای، مدلهاي ناهمگن، ريسمانهای کیهانی، تورم و تشکیل ساختار، ماده و انرژی تاریک.
 • مبانی رياضی مکانيک.