نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شماره تلفن های دانشکده

اسامی

شماره تلفن

دفتر دانشکده فیزیک(تهران)

021-88827385

پژوهشکده پلاسما

021-88309294

دفتر دانشکده فیزیک(کرج)

026-34550482

معاون دانشکده فیزیک

026-34579600 داخلی 2336

دفتر گروه فیزیک

026-34579600 داخلی2336

آموزش دانشکده فیزیک

026-34579600 داخلی 2603

آزمایشگاه فیزیک پایه 1

026-34579600 داخلی2482

آزمایشگاه فیزیک پایه 2

026-34579600 داخلی2357

آزمایشگاه اپتیک

026-34579600 داخلی2642

آزمایشگاه الکترونیک

026-34579600 داخلی2357

آزمایشگاه حالت جامد

026-34579600 داخلی2664

آزمایشگاه نانو

026-34579600 داخلی2338

آزمایشگاه فیزیک عمومی 1و2

026-34579600 داخلی2298