نحوه ارسال فرم های درخواست های دانشجویی

 

اطلاعیه مهم

 

از اين تاريخ 96/10/10 كليه درخواستهاي مربوط به حذف پزشكي ، مرخصي تحصيلي (با احتساب يا بدون احتساب) و درخواست افزايش سنوات، فقط از طريق سيستم گلستان ارسال گردد. شايان ذكر است كه به فرم هاي كاغذي و اتوماسيوني ترتيب اثر داده نخواهد شد.