نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارکنان دانشکده فیزیک

                                                          

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

محل خدمت

عکس

1

ناهید مدنی

کارشناس آزمایشگاه

کرج

http://phys.khu.ac.ir/documents/26981/0/madani-1.jpg?t=1467089329501

2

محمد امین صالحی

کارشناس آزمایشگاه

کرج

 

3

سارا یزدانی

کارشناس آزمایشگاه

کرج

http://phys.khu.ac.ir/documents/26981/0/yazdani.jpg?t=1467090203241

4

نجمه مصباح

کارشناس آزمایشگاه

کرج

http://phys.khu.ac.ir/documents/26981/0/mesbah.jpg?t=1467090203241

5

محمدعلی افتخارنیا

کارشناس آزمایشگاه

کرج

http://phys.khu.ac.ir/documents/26981/0/eftekhri.jpg?t=1467090203241

6

طاهره امینی

مسئول دفتر دانشکده فیزیک

کرج

 

7

صفوت جمشید پور

مسئول دفتر دانشکده فیزیک (تحصیلات تکمیلی)

کرج- تهران

 

8

علی اصغر امیدی

مسئول دفتر فیزیک

تهران

 

9

مدینه پوردشت

کارشناس آموزشی

کرج

 

10

محمدرضا کریمی

مسئول گروه فیزیک

کرج

http://phys.khu.ac.ir/documents/26981/0/karimi.jpg?t=1467090203241