نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارکنان دانشکده فیزیک

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

محل خدمت

عکس

1

ناهید مدنی

کارشناس آزمایشگاه

کرج

2

نجمه مصباح

کارشناس آزمایشگاه

کرج

3

سارا یزدانی

کارشناس آزمایشگاه

کرج

4

محمدعلی افتخارنیا

کارشناس آزمایشگاه

کرج

5

محمد امین صالحی

کارشناس آزمایشگاه

کرج

 

6

طاهره امینی

مسئول دفتر دانشکده فیزیک

کرج

 

7

محمدرضا کریمی

مسئول دفتر فیزیک

کرج

8

مدینه پوردشت

کارشناس آموزشی

کرج

 

9

صفوت جمشید پور

مسئول دفتر دانشکده فیزیک (تحصیلات تکمیلی)

کرج- تهران

 

10

علی اصغر امیدی

مسئول دفتر فیزیک

تهران