کافه فیزیک-با موضوع ادامه تحصیل در داخل یا خارج از کشور

 

انجمن فیزیک دانشگاه خوارزمی، برگزار می کند:

کافه فیزیک، با موضوع ادامه تحصیل در داخل یا خارج از کشور با حضور اساتید دانشکده فیزیک با هدف کمک به دانشجویان در جهت انتخاب آگاهانه تر آنها برای ادامه تحصیل در سالن مطالعه دانشکده فیزیک برگزار می شود.