گزارش بازدید و سخنرانی دکتر لوهس

 

گزارش بازدید و سخنرانی دکتر لوهس در خصوص آموزش های تجربی در حوزه فوتونیک در ادامه آورده شده است:

فایل گزارش