مدیر گروه نجوم و انرژی های بالا مدیر گروه نجوم و انرژی های بالا

فرزان مومني

فرزان مومني

فرزان مومني 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اخترفيزيك پيشرفته 1 2111813 3 60 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته يك شنبه (13:30 - 15:30) not-set-yet ترم اول 1395
سمينار 2111524 2 07 not-set-yet not-set-yet ترم اول 1395
فيزيك جديد 1 2112020 4 11 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) not-set-yet ترم اول 1395
نمایش 3 نتیجه