ورود به پنل کاربری
فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
492
دکتر ابوالفضل میرزازاده
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
493
دکتر سیده لیلی میرطاهری
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
494
الهام میرفرح
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی آمار
495
سیدمرتضی میرهاشمی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
496
کاظـم میقانی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ
497
دکتر محمـدولی مـدرس
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی روابط بین الملل
498
دکتر علیرضـا مـرادی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی بالینی
499
بهمن نادری
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
500
دکتر محمدحسین ناصرزاده
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی
501
ابوالفضل ناطقی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
502
دکتر علی ناظمی اشنی
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد انرژی و منابع
503
دکتر هومن ناظمیان
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
504
زهره ناعمی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
505
دکتر سیدحسین نبوی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
506
دکتر احمد نبی زاده
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار
507
محمـد نبیونی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
508
روح الله نجفی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی علوم قرآنی و حدیث
509
دکتر فـرزانـه نجـفی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم گیاهی
510
پروفسور محمد نخعی
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی
511
آقای محمد نصر اصفهانی
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی
512
دکتر قدیر نصری
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی علوم سیاسی
513
عفت نقابی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
514
حمزه نوذری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
515
سمیه نوروزبهاری
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی تجزیه و کاربردی
516
دکتر حسین نوروزی
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
517
ربابه نوری قاسم آبادی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی بالینی
518
دکتر روح اله نوری
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار
519
دکتر غلامرضا نوری
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
520
دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت آموزشی
521
زهرا نیک نام
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی برنامه ریزی درسی
522
دکتر آزاده نیک نژاد
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
523
دکتر زهرا نیلفروشان
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
524
صیاد نـجـفی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
525
دکتر علی واحدی
دانشکده فیزیک
گروه آموزشی نجوم و انرژی های بالا
526
دکتر وحید وطن پور سرقین
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی تجزیه و کاربردی
527
دکتر امیر وطـنی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق جزا
528
دکتر یوسف وکیلی
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار
529
مهرداد هادی پور
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم گیاهی
530
خانم مریم السادات هاشمی تکلیمی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مربیگری ورزشی
531
دکتر هادی هاشمی رزینی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی
532
دکتر سیدمحمدرضا هاشمی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان های خارجی
533
شجاع هاشمی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری
534
دکتر سیدحسین هاشـمی شیخ آبادی
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی
535
پیمان همامی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
536
فریدون یاریاری
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی
537
دکتر رسول یاعلی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
538
سـهراب یزدانی مقدم
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ
539
دکتر احمدرضا یزدانیان
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی ریاضیات مالی
540
رضا یوسفی زنوز
دانشکده مدیریت
گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات