ورود به پنل کاربری
دکتر اسماعیل حیدری
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت

آزمایشگاه سنسورهای نانوفوتونیکی و اپتوفلویدیک

 
 
 
 

 
دانشجویان
  • جواد امیراحمدی
 
  • نیلوفر فلاحی چگنی
 
  • فاطمه یاری
 
  • پویا باقری
 
  • زهرا محمد حسینی
 
۱- زهرا محمد حسینی، اسماعیل حیدری، اندازه گیری طول عمر فسفرسانس فیلم کمپلکس فلزی پلاتین در ماتریس پلی استایرن، کنفرانس اپتیک و فوتونیک، ۱۳۹۸
 
2- Z. Mohammad Hosseini, E. Heydari, Nanoplasmonic Photoluminescence Enhancement of PtOEP-PS Nanocomposite, ICNS 8, 2020
  • مهسا حبیبی
 


 
 
۱-مهسا حبیبی، اسماعیل حیدری، اندازه گیری نانوفوتونیکی دمای محیط جلبگ کلرلا با استفاده از نانوذرات تبدیل افزایشی فرکانس، کنفرانس فیزیک، ۱۳۹۹ 
۲- مهسا حبیبی، محمد حسین مجلس آرا، اسماعیل حیدری، تغییرات طیفی فیلم نانوتابشگر تبدیل افزایشی فرکانس با ماتریس پلی دی متیل سایلوکسان در محیط آبی برای دماهای مختلف، کنفرانس اپتیک و فوتونیک، ۱۳۹۸

 
3- M. Habibi, E. Heydari, Fabrication of a Nanophotonic Temperature Sensor Based on Upconversion Nano-emitters in Aqueous Medium, ICNS 8, 2020
4- Mahsa Habibi, Nahid Ghazyani, Hossein Zare-Behtash, Esmaeil Heydari, Nanophotonic Temperature Sensing in an Algae Culture Medium Using Lanthanide UCNPs, Photonics Online Meetup, 2020

 
  • زهرا باغبانی
۱- زهرا باغبانی، اسماعیل حیدری، محمد حسین مجلس آرا، بررسی فسفرسانس وابسته به اکسیژن یک کمپلکس فلزی آلاییده شده در ماتریس پلی دی متیل سایلکسن، کنفرانس اپتیک و فوتونیک، ۱۳۹۸
 
  • پرتو ایجادی مقصودی
 
۱- پرتو ایجادی مقصودی، حسین زارع بهتاش، اسماعیل حیدری، اندازه گیری فوتونیکی غلظت اکسیژن محلول در آب در محیط کشت جلبگ کلرلا، کنفرانس فیزیک، ۱۳۹۹
2-Parto Ijadi Maghsoodi, Hossein Zare-behtash, Esmaeil Heydari, Photonic Dissolved Oxygen sensing of Chlorella Photosynthesis، Photonics Online Meetup, 2020
  • فاطمه کابلی 
 

1- Fatemeh Kaboli, Nahid Ghazyani, Mohammadreza Riahi, Hossein Zare-Behtash, Mohammad Hossein Majles Ara, Esmaeil Heydari, Upconverting Nano-engineered Surfaces: Maskless Photolithography for Security Applications, ACS Applied Nano Materials, 2019
 

2- F. Kaboli, N. Ghazyani, M. H. Riahi, E. Heydari, Investigating the Photostability of Upconversion Nanoparticles in a Photoresist Host, International Congress on Nanoscience & Nanotechnology, 2018
 

 ۳- فاطمه کابلی، ناهید غضیانی، محمد حسین مجلس آرا، اسماعیل حیدری، تنظیم رنگ فعال نانوتابشگر های تبدیل افزایشی فرکانس، چهارمین همایش ملی و کارگاههای تخصصی علوم و فناوری نانو، ۱۳۹۸
 

۴- فاطمه کابلی، ناهید غضیانی، محمد حسین مجلس آرا، اسماعیل حیدری، بررسی وابستگی دمایی طیف فلورسانس نانوذرات تبدیل افزایشی NaYF4:Yb3+,Er3، مجله نانومقیاس، ۱۳۹۸

 

ایمنی و مقررات


قانون و مقررات آزمایشگاه سنسورهای نانوفوتونیکی و اپتوفلوئیدیک
گزارش ایمنی و تعهد اجرا ( فرم کوش)
گزارش حادثه