دروس ترم جاری
005 - فیزیک پایه 2 - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
001 - فیزیک عمومی 2 - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
001 - فیزیک عمومی 2 - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:00
210 - آزمایشگاه فیزیکپایه 2 - روز: سه شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
215 - کارگاه الکتروتکنیک - روز: شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
215 - کارگاه الکتروتکنیک - روز: دوشنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
215 - کارگاه الکتروتکنیک - روز: سه شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
287 - محاسبات واطلاعات کوانتومی - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
287 - محاسبات واطلاعات کوانتومی - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
208 - فیزیک پایه 4 - روز: یک شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
208 - فیزیک پایه 4 - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:00
208 - فیزیک پایه 4 - روز: سه شنبه - از ساعت 11:00 تا 12:00
215 - کارگاه الکتروتکنیک - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
287 - محاسبات واطلاعات کوانتومی - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
287 - محاسبات واطلاعات کوانتومی - روز: چهارشنبه - از ساعت 15:30 تا 17:00
215 - کارگاه الکتروتکنیک - روز: چهارشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
215 - کارگاه الکتروتکنیک - روز: چهارشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
113 - فیزیک پایه 2 - روز: یک شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
113 - فیزیک پایه 2 - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:00
113 - فیزیک پایه 2 - روز: سه شنبه - از ساعت 11:00 تا 12:00
210 - آزمایشگاه فیزیکپایه 2 - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
210 - آزمایشگاه فیزیکپایه 2 - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
210 - آزمایشگاه فیزیکپایه 2 - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
210 - آزمایشگاه فیزیکپایه 2 - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
210 - آزمایشگاه فیزیکپایه 2 - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00