دانشکده فیزیک- کارشناسی
سرفصل دروس رشته ی فیزیک- وزارت علوم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/7/1 | 
لینک دانلود سرفصل دروس رشته ی فیزیک- وزارت علوم
        
واحدهای مورد نیاز برای فارغ‏ التحصیلی
نوع درس تعداد واحدهای لازم
درس های عمومی ۲۲
درس های پایه ۳۵
درس های اصلی ۴۶
درس های انتخابی ۳۳
جمع واحدها ۱۳۶
 

درس های پایه- 35 واحد
ردیف نام درس تعداد واحد پیشنیاز (همنیاز)
۱ ریاضی عمومی ۱ ۳ -
۲ ریاضی عمومی ۲ ۳ ریاضی عمومی ۱
۳ معادلات دیفرانسیل ۳ ریاضی عمومی ۱
۴ فیزیک عمومی ۱ ۳ -
۵ فیزیک عمومی ۲ ۳ فیزیک عمومی ۱
۶ فیزیک عمومی ۳ ۳ فیزیک عمومی ۱
۷ فیزیک عمومی ۴ ۳ فیزیک عمومی ۲
۸ آزمایشگاه فیزیک عمومی ۱ ۱ (فیزیک عمومی ۱)
۹ آزمایشگاه فیزیک عمومی ۲ ۱ (فیزیک عمومی ۲)
۱۰ آزمایشگاه فیزیک عمومی ۳ ۱ (فیزیک عمومی ۳)
۱۱ آزمایشگاه فیزیک عمومی ۴ ۱ (فیزیک عمومی ۴)
۱۲ شیمی عمومی ۳ -
۱۳ آزمایشگاه شیمی عمومی ۲ (شیمی عمومی)
۱۴ برنامه ‎نویسی کامپیوتر ۳ -
۱۵ کارگاه ماشین افزار ۱ -
۱۶ کارگاه الکتروتکنیک ۱ -
 
 
درس های اصلی  (دروس تخصصی الزامی)- 46 واحد
ردیف درس واحد پیش‏نیاز (هم‏نیاز)
۱ ریاضی فیزیک ۱ ۳ ریاضی عمومی ۲، معادلات دیفرانسیل
۲ ریاضی فیزیک ۲ ۳ ریاضی فیزیک ۱
۳ ترمودینامیک و مکانیک آماری ۱ ۳ فیزیک عمومی ۳
۴ ترمودینامیک و مکانیک آماری ۲ ۳ ترمودینامیک و مکانیک آماری ۱
۵ مکانیک تحلیلی ۱ ۳ فیزیک عمومی ۱ + (معادلات دیفرانسیل)
۶ مکانیک تحلیلی ۲ ۳ مکانیک تحلیلی ۱
۷ الکترومغناطیس ۱ ۳ فیزیک عمومی ۲ + (ریاضی فیزیک ۱)
۸ الکترومغناطیس ۲ ۳ الکترومغناطیس ۱
۹ مکانیک کوانتومی ۱ ۳ فیزیک عمومی ۴ + (ریاضی فیزیک ۱)
۱۰ مکانیک کوانتومی ۲ ۳ مکانیک کوانتومی ۱
۱۱ فیزیک حالت جامد ۱ ۳ ترمودینامیک و مکانیک آماری ۱، مکانیک کوانتومی ۱
۱۲ آزمایشگاه فیزیک حالت جامد ۱ ۲ (فیزیک حالت جامد ۱)
۱۳ اپتیک ۳ فیزیک عمومی ۳، (الکترومغناطیس ۲)
۱۴ آزمایشگاه اپتیک ۲ (اپتیک)
۱۵ نجوم و اختر فیزیک ۳ فیزیک عمومی ۴
۱۶ فیزیک هسته‌ای و ذرات بنیادی ۳ مکانیک کوانتومی ۱
 


 
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://khu.ac.ir/find-90.28539.69745.fa.html
برگشت به اصل مطلب