دانشکده فیزیک- تقویم آموزشی
برنامه هفتگی کلاسهای نیمسال اول 1403-1402

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/8/15 | 
 
برنامه درسی رشته فیزیک نیمسال اول 1403- 1402
اول دوم سوم چهارم پنجم
شنبه
آزمایشگاه فیزیک3/11 کارگاه الکتروتکنیک/11
فیزیک پایه 4/11 
خوئینی مقدم111
مکانیک تحلیلی 1/11
اله یاری112
ریاضی فیزیک 1/12 طباطبایی101 مکانیک تحلیلی 1/12 
اله یاری112
مکانیک کوانتومی 1/11 واحدی112 الکترومغناطیس 2/11 خلخالی101 فیزیک پلاسما
حاجی شریفی101
اپتیک/11 سلمانی114
فیزیک لیزر
حیدری سایت
الکترونیک1 حیدری114
جامد پیشرفته1
کریمی پور113
الکترودینامیک 1 کنجوری102 خواص مغناطیسی مواد رستمی108
گرانش 1
خوئینی مقدم111
فوتونیک 1 سلمانی108 مکانیک آماری پیشرفته 1 مومنی109
سمینار فیزیک
فتحی113
آزمایشگاه نانو فیزیک 1 حیدری سمینار فیزیک توسلی109 اسپکتروسکپی لیزری سلمانی سایت
لیزر پیشرفته ارشد
جهان پناه109
اپتیک غیر خطی 1 مجلس آرا114 لیزر پیشرفته دکتری
جهان پناه
113
نظریه تابعی چگالی دکتری
خلخالی- کنجوری سایت
یکشنبه فیزیک پایه 1/11 مهاجر102 شیمی عمومی/11 پذیرش ریاضی عمومی 1/11  باقرپور
ریاضی عمومی 1/12 سبک دست فیزیک پایه 1/12 مهاجر102 شیمی عمومی/12
دهقان
کارگاه ماشین افزار/12
ریاضی فیزیک 1/11 طباطبایی101 ترمودینامیک/11 مومنی112
ترمودینامیک/12 مومنی112 فیزیک پایه 4 /12
خوئینی مقدم
111
ریاضی فیزیک 1/12 طباطبایی114
نجوم واختر فیزیک توسلی112
لیزر پیشرفته ارشد
جهان پناه109
مکانیک کوانتوم پیشرفته/51
واحدی101
مکانیک کوانتوم پیشرفته/50 واحدی101
گرانش 1
خوئینی مقدم
111
جامد پیشرفته1
کریمی پور
113
جامد پیشرفته 2
فتحی113
دوشنبه
فیزیک پایه 1/13 مهاجر102 شیمی عمومی/13 قهرمانی
کارگاه ماشین افزار/11 کارگاه الکتروتکنیک/12
فیزیک پایه 4 /11
خوئینی مقدم111
مکانیک تحلیلی 1/11
اله یاری112
مکانیک تحلیلی 1/12
اله یاری112
ترمودینامیک/12 مومنی101
الکترومغناطیس 2/11 خلخالی101 مکانیک کوانتومی 1/11 واحدی114 اپتیک/11 سلمانی114
حالت جامد 1/11 رستمی109 فیزیک پلاسما
حاجی شریفی111
مکانیک کوانتوم پیشرفته/50
واحدی114
الکترودینامیک 1 کنجوری102
فوتونیک 1
سلمانی113
انرژی و ماده تاریک خسروی سایت انرژی و ماده تاریک خسروی
سمینار فیزیک
حیدری
108
خواص مغناطیسی مواد رستمی108 جامد پیشرفته 2 فتحی113
اخترفیزیک پیشرفته 2 توسلی109
لیزر پیشرفته دکتری
جهان پناه
113
اپتیک غیر خطی 1
مجلس آرا
ماده چگال 1 دکتری کنجوری فیزیک محاسباتی طباطبایی سایت
سه شنبه فیزیک پایه 1/11 مهاجر102 شیمی عمومی/11 پذیرش ریاضی عمومی 1/11  باقرپور
ریاضی عمومی 1/12 سبک دست فیزیک پایه 1/12 مهاجر102 شیمی عمومی/12 دهقان
آزمایشگاه فیزیک3/11 آز شیمی (1401) کارگاه الکتروتکنیک/13
ریاضی فیزیک 1/11 طباطبایی101 ترمودینامیک/11 مومنی101
فیزیک پایه 4 /12
خوئینی مقدم111
نجوم واختر فیزیک توسلی112
آزمایشگاه اپتیک/11
سلمانی
مکانیک کوانتوم پیشرفته/51 واحدی112 مکانیک آماری پیشرفته 1 مومنی109 اخترفیزیک پیشرفته 2 توسلی114
اسپکتروسکپی لیزری سلمانی114
چهارشنبه
فیزیک پایه 1/13 مهاجر102 ریاضی عمومی 1/13 آهنگری شیمی عمومی/13 قهرمانی ریاضی عمومی 1/13 آهنگری
حالت جامد 1/11 رستمی101 فیزیک لیزر
حیدری114
الکترونیک1
حیدری114
آزمایشگاه فیزیک4 /11
مهاجر
آزمایشگاه فیزیک حالت جامد 1/11
خلخالی
ماده چگال 1 دکتری کنجوری سایت نظریه تابعی چگالی دکتری
خلخالی- کنجوری سایت
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://khu.ac.ir/find-90.8673.70261.fa.html
برگشت به اصل مطلب