دروس ترم جاری
505 - فیزیک محاسباتی - روز: دوشنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
216 - ریاضی فیزیک 1 - روز: شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
216 - ریاضی فیزیک 1 - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 09:00
302 - پروژه فیزیک - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
302 - پروژه فیزیک - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
216 - ریاضی فیزیک 1 - روز: دوشنبه - از ساعت 09:00 تا 10:00
217 - ریاضی فیزیک2 - روز: دوشنبه - از ساعت 14:30 تا 15:30
209 - آزمایشگاه فیزیک پایه 1 - روز: چهارشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
209 - آزمایشگاه فیزیک پایه 1 - روز: چهارشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
217 - ریاضی فیزیک2 - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
217 - ریاضی فیزیک2 - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 14:30