توصیف مختصر

.

 

 

 

Curriculum Vitae

Personal Information

First Name: Kamal

Last Name: Hajisharifi

Position: assistant professor of physics

Department: Department of Physics and Institute for Plasma Research

E-mail: k.hajisharifi@gmail.com, hajisharifi@khu.ac.ir

Mobile: -

Education

 

 

 

PhD. Physics, Department of Physics, Kharazmi University, Tehran, Iran

M.A. Physics, Department of Physics, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

B.A. Physics, Department of Physics, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

 

 

Employment experiences

 

Teaching

experiences

 

 

 

 

Course Taught:  General Physics I & II,

                          Mathematical Physics I & II,

                          Advance Quantum Physics I & II,

                          Advance Plasma Physics,

                          Special topics

 

 

Conferences Scientific events

1. Maximum magnetic field in cosmic outflows systems

 Plasma Sciences (ICOPS), IEEE International Conference on, 1-1 (2015)

 

Journals

2017

[15] Hajisharifi, K., Tajik-nezhad, S., & Mehdian, H.,Current filamentation instability of warm diluted electron beam in collisional weakly ionized plasma system 

2016

[12] Kargarian, A., Hajisharifi, K., & Mehdian, H.,Nonlinear absorption of short intense laser pulse in multispecies plasma”, Physics of Plasmas

[11] Mehdian, H., Hajisharifi, K., Azadnia, F., & Tajik-nezhad, S., Magnetorotational instability of weakly ionized and magnetized electron-positron-ion plasma”, Physics of Plasmas

   2015
[10] Mehdian, H., Hajisharifi, K., & Hasanbeigi, A.,Induced Maximum Magnetic Field  in a Cosmic Outflow System by Relativistic Current Filamentation Instability: Exact Analytical Model”, The Astrophysical Journal

[9] MEHDIAN, H., A. KARGARIAN, A. HASANBEIGI, and K. HAJISHARIFI. "A relativistic PIC model of nonlinear laser absorption in a finite-size plasma with arbitrary mass and density ratios.", Laser and particle beams journal

 [8] Mehdian, H., A. Kargarian, and K. Hajisharifi. "Kinetic (particle-in-cell) simulation of nonlinear laser absorption in a finite-size plasma with a background inhomogeneous magnetic field." Physics of Plasmas

[7]  Mehdian, H., Hajisharifi, K., & Hasanbeigi, A.,” The general dispersion  relation finite-size magneto plasma." The European Physical Journal D of induced streaming instabilities in quantum outflow systems” AIP Advance journal

2014
[6]  Mehdian, H., K. Hajisharifi, and A. Hasanbeigi. "The effect of plasma background on the instability of two non-parallel quantum plasma shells in whole K space." Physics of Plasmas

[5]  Mehdian, H., A. Kargarian, and K. Hajisharifi. "Spatiotemporal evolution of a thin plasma foil with Kappa distribution." Laser and Particle Beams

[4]  Mehdian, Hasan, Ameneh Kargarian, Kamal Hajisharifi, and Ali Hasanbeigi. "A spatiotemporal study of the relativistic nonlinear effects on laser absorption by a finite-size magneto plasma." The European Physical Journal D

2013

[3]  Mehdian, H., A. Hasanbeigi, and K. Hajisharifi. "The instability of two non-parallel plasma shells in quantum plasma." Astrophysics and Space Science

[2] Mehdian, H., K. Hajisharifi, and A. Hasanbeigi. "Quantum instabilityof two non- parallel flows: Parallel wave propagation." Physics Letters A<span style="font-size:12.0pt;mso-ascii-font-family: " times="" new="" roman";mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-font-family:"times="" roman";="" mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-font-family:"times="" mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#222222;background:white"=""> 

 

[1]  Parvazian, A., and K. HajiSharifi. "Investigation of electron heating in laser-plasma interaction." Iranian Journal of Physics Research

 

Book

 

Scholarship and Grants

 

Honors

 

 

 

{C}·        {C}{C}2014-2015     Iran's National Elites Foundation(INEF) Fellowship, INEF         fellowship for the academic year of 2014-2015.

{C}·        {C}{C}2015             1st Rank, Achieving the highest GPA among all university Physics PhD students.

{C}·        {C}{C}2014              Iran's National Elites Foundation member, since 2014

{C}·        {C}{C}2011-2015    Talented member, Talented member of Kharazmi University, Tehran, Iran

{C}·        {C}{C}2011             1st Rank, PhD entrance exam in Physics of Kharazmi University

{C}·        {C}{C}2011             1st Rank, Achieving the highest GPA among all university Physics graduate students.

{C}·        {C}{C}2009-2011    Talented member, Talented member of Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

{C}·        {C}{C}2009              1st Rank, Achieving the highest GPA among all university Physics students.

{C}·        {C}{C}2005-2009    Talented member, Talented member of Shahrekord University, Shahrekord, Iran

 

languages

   Persian, English

 

 

nk href="hajisharifi_files/filelist.xml" rel="File-List" />

nk href="hajisharifi_files/item0001.xml" rel="dataStoreItem" target="hajisharifi_files/props002.xml" />

nk href="hajisharifi_files/themedata.thmx" rel="themeData" />
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
? ?
?
?
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
« بررسی مکانیزم های اتلاف پرتوالکترونی عبوری از یک محیط پلاسما» ب
2
پایداری سیستم های مغناطیده غیرموازی بیم - پلاسما
سجاد شبانی بروجنی
3
« بررسی ناپایداری های جریانی کوانتومی سیستم پلاسمایی غیرموازی در حضور فشارفرمی »
طاهره کریم نیا
4
بررسی شتاب الکترون توسط پالس سوت کش در یک سیستم پلاسمای مغناطیده
معصومه مدملی
5
برانگیختگی پرامتری امواج پلاسمای سطحی بر روی انتن پلاسمایی با استفاده از بیم لیزر
سپیده خانمحمدی
6
بررسی شکست موج و امواج پلاسمایی تولیدشده در سیستم های چندیونی با استفاده از کد شبیه سازی PIC
فرزانه استوارپور
7
« بررسی مکانیزم های اتلاف پرتوالکترونی عبوری از یک محیط پلاسما»
محمدحسین لبانی مطلق
8
« بررسی آثار انتخابی جت پلاسمای فشاراتمسفری برروی سلول های سرطانی ملانوما و سلولهای فیبروبلاستی»
میلاد رسولی
9
"بررسی اثرات اسپینی ذرات در انتشار امواج الکترواستاتیکی دریک محیط پلاسمای کوانتومی مغناطیده "
زهرا تقیان
10
مطالعه غیر خطی شتاب پاندرموتیو الکترون دربرهم کنش پلاسمای مغناطیده با پالس الکترومغناطیسی
سیدامیرحسین حسامی
11
تولید تابش تراهرتز توسط امواج دنباله دربرهم کنش پالس لیزر با پلاسمای مغناطیده
صاحبه جمشیدی
12
بررسی انتشار امواج سالیتون الکتروستاتیکی در پلاسمای غباری مغناطیده
سعید فریدونی
13
ناپایداری ویبل در پلاسمای غباری با جریان های الکترونی .
امنه محمودی
14
اثر انباشتگی الکترون سطحی در نرخ رشد ناپایداری های سیستم های پلاسمایی ناهمگن
مریم بردبار
15
بررسی برهمکنش های پلاسمای سرد فشار اتمسفری با مایعات مورد کاربرد در تیمار زیستی
میثم صفری
16
تولید میدان مغناطیسی توسط امواج پلاسمای سطحی بر روی ساختارهای پلاسمایی با مرز موج دار
مونا کاوه
17
اثر انباشتگی الکترون سطحی در نرخ رشد ناپایداری سیستم هایلاسمایی ناهمگن
مریم بردبار
18
بررسی تابش های تراهرتز در ترانزیستورهای اثر میدان گرافنی تحت تاثیر میدان مغناطیسی(Magnetized GFET) با رهیافت معادلات هیدرودینامیکی
امید افتخاراعظم
19
بررسی انتشار الکتروستاتیکی امواج سالیتون در پلاسمای مغناطیده
سعید فریدونی
20
مشخصه یابی فیزیکی جت پلاسما هلیوم بر مبنا طیف ‌سنجی انتشار نوری
فاطمه مومنی عظیمی
21
بررسی ناپایداری جریانی در رژیم الکترودینامیک کوانتومی
کیاندخت کریمی
22
اندازه گیری لحظه ای گونه های فعال اکسیژنی در محیط های کشت مختلف تحت تیمار با جت پلاسما اتمسفری با استفاده از حسگر نوری مبتنی بر طیف سنجی تفکیک زمانی
دنیا طاهری
23
بررسی بهبود رنگ پذیری سطح پلیمرمورد استفاده در صنعت خودرو توسط پلاسمای اتمسفری سرد
فریبرز تقی زاده کنازه
دروس ترم جاری
573 - فیزیک پلاسمای پیشرفته 1 - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
573 - فیزیک پلاسمای پیشرفته 1 - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
504 - مکانیک آماری پیشرفته 1 - روز: سه شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
504 - مکانیک آماری پیشرفته 1 - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
504 - مکانیک آماری پیشرفته 1 - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
504 - مکانیک آماری پیشرفته 1 - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
501 - مکانیک کوانتومی پیشرفته 1 - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
501 - مکانیک کوانتومی پیشرفته 1 - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
601 - موضوعات ویژه 2 - روز: یک شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:00
601 - موضوعات ویژه 2 - روز: سه شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:00
237 - فیزیک پلاسما - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
237 - فیزیک پلاسما - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
302 - پروژه فیزیک - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00