توصیف مختصر
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی فیزیک
دانشگاه تربیت معلم
تهران
ایران
2
کارشناسی ارشد تکنولوژی حالت جامد
انستیتو تکنولوژی
مدرس
هندوستان
3
دکتری فیزیک اپتیک غیر خطی
انستیتو تکنولوژی
مدرس
هندوستان
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
فرابنفش وسیع
محمدحسین مجلس آرا
تکمیل شده
1391
2
توسعه فناوری های مرتبط با دستگاه لایه نشانی-خشک کن سطوح پیشرفته نازک چندلایه به روش غوطه وری و چرخان هوشمند
محمدحسین مجلس آرا
تکمیل شده
1399
3
فعالیت های فناورانه مرتبط با حوزه فوتونیک لیزر و مواد پیشرفته
محمدحسین مجلس آرا
تکمیل شده
1399
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
مشخصه یابی خواص الکترواپتیکی و تعیین ضرایب غیرخطی مخلوط های جدیدی از بلورهای مایع نماتیک
زهراسادات موسوی
2
بررسی مواد زیستی به وسیله ی تشدید پلاسمون سطحی
محسن اکبری
3
بررسی اثر پارامترهای فرآیند لایه نشانی بخار شیمیایی پلاسمایی بر خواص الکترواپتیکی لایه نانومتری دی الکتریک اکسید سیلیکان sio2 بر زیر لایه gaAs قابل کاربرد در ادوات الکترونیک نوری
سیده ثریا موسوی
4
بررسی اثر مقاومت های داخلی سلولهای خورشیدی نانو ساختار رنگدانه ای
ناهید غضیانی
5
بررسی و بهینه سازی خواص الکتریکی و نانو ساختارانه لایه نانومتری تماس اهمی بر زیر لایه n-GaAs به کمک پارامترهای لایه نشانی برای ادوات الکترونیک نوری
مریم خانی
6
اندازه گیری خواص اپتیکی بافت به کمک کره کامل
علی زندی
7
بررسی تغییرات باریکه سیگنا هدایت شده مابین سالیتونهای روشن در محیط کر
سمیه خیرخواه
8
ساخت و شناسایی شیشه سرامیک های شفاف حاوی نانو بلورهای فروالکتریکی BBO با ویژگی تبدیل فرکانس
محمد درویشی
9
طراحی و ساخت سیستم تخمین زوایای وضعیت در فضای باز با استفاده از سنسورهای فروسرخ
محمدرسول ابراهیمی
10
محاسبه ی نظری و بررسی ساختار باند فوتونی در یک بلور فوتونیکی دو بعدی ناهمسان گرد
ندا یزدانی
11
بررسی وابستگی دمایی ضرایب الکترواپتیکی بلورهای مایع نماتیک آلائیده به رنگینه ی آزو
مریم رفیعی
12
بررسی اثر شبکه پلیمری بر رفتار بلور مایع نمانیک آلاییده با رنگینه با استفاده از دو رنگ نمائی
علی ملکی
13
تهیه نانوذرات کادمیوم تلوراید به روش شیمیایی و بررسی خواص اپتیکی آن
زهرا مسلمی
14
بررسی اثر میدان الکتریکی محلی در پذیرفتاری غیرخطی مرتبه پنجم
حمید آخرت دوست
15
بررسی اثر بازپخت بر خواص الکترواپتیکی نانوفیلم LZO تهیه شده به روش سل- ژل
محمدامین ابرومند
16
تهیه ی فیلم نازک نانو ساختار AZO به روش سل- ژل و بررسی اثر بازپخت، PH و غلظت برروی خواص الکترواپتیکی آن
بابک عفافی
17
طیف نگاری ساختار DNA به کمک رنگدانه تتراکلرو- فلورسین با استفاده از نور LED
سیدمیلاد هاشمی زاده
18
ساخت و بررسی ساختارهای کروی – کره‌های توخالی و مجتمع Tio2 در سلول‌های خورشیدی رنگدانه‌ای
سمیرا فلاحت دوست
19
ارائه راهکارهایی جهت کاهش عوامل محدود کننده‌ی بازده سلولهای خورشیدی نانو ساختار رنگدانه‌ای
زینب شعبان
20
تهیه فیلم نازک نانوساختار AZO (اکسید روی با ناخالصی آلومینیوم) به روش سل – ژل و بررسی اثر بازپخت، PH و غلظت بر روی خواص الکترواپتیکی آن
محمدرضا گایینی
21
«مدل سازی ضرایب اپتیکی غیرخطی نانوکمپوزیتها و بهینه‌سازی در تولید و روشهای اندازه‌گیری آنها»
احسان کوشکی
22
بررسی رفتار دو پایداری اپتیکی و مشخصات اپتیکی غیر خطی نانو ذرات TiO2 ترکیبی در نانو ذرات فلزی و مواد پلیمری
حمید آخرت دوست
23
رشد فناوری نانو و ایمنی آن در کشور با رویکرد توسعه علم ، و مقایسه آن سایر کشورها
حکیم غابشی پور
24
«ساخت و بهینه سازی فوتودیود پیوندی ناهمگن p-n بر پایه‌ی n-ZnO »
رزیتا روزبهانی بیاتانی
25
«راستی آزمایی خواص اپتیکی لایه نازک نانو ساختارآلاییده و غیر آلاییدهzns با استفاده از تئوری ماکسول- گارنت »
فاطمه عباسی
26
«بررسی و مشخصه یابی فتودیود پیوندی ناهمگن بر مبنای نانو ساختارهای p-ZnO»
نیوشا باقری
27
«ساخت و بررسی خواص مغناطیسی نانو ذرات فریت اسپینلی( مس یا کبالت) »
محدثه باباخانی
28
«سنتز و بهینه سازی فتودیود MSM برمبنای نانو ساختارهای TiO2 »
مهناز علی جباری
29
«بررسی پاسخ دهی فوتونی و جریان تاریک فوتودیود MSM بر پایه ZnOبرای تماس‌های فلزی مختلف»
مهدی رسولی مقدم
30
تهیه و بررسی خواص اپتیکی غیر خطی نانو ذرات CdS»
زهرا خدابخشی
31
بررسی و بهینه سازی تماس های فلز- نیمرسانای اهمی بر روی نانو ساختارهای ZnO آلایید
خلیل اسلامی جهرمی
32
تهیه و مشخصه یابی فیلم نازک اکسید روی آلاینده با ناخالصی ایندیم( ln ) به روش سل ژل
ساناز علمداری
33
« مطالعه و بررسی تغییر غلظت کراتینین بر ویژگی های اپتیکی خون »
علیرضا قادر
34
« بررسی رفتارهای فیزیکی و اپتیکی بلورهای مایع نماتیک آلایش یافته با نانوذرات »
سپیده ناصربخت
35
« بررسی اثرات نانو لوله های کربنی تک لایه در خواص الکترو-اپتیکی بلورهای مایع »
کیوان حصاری
36
بررسی مشخصات اپتیکی خون انسان با استفاده از روش تداخل سنجی
علی کاویان فر
37
بررسی خواص اپتیکی پوست سالم و ناسالم انسان به روش تداخل سنجی
مریم بهروان
38
مدل سازی سلول های خورشیدی پروسکاتی و ساخت یک سلول بهینه
مهدی محسنی
39
سنتز و مشخصه یابی نانو ذرات فلزی جهت کاربرد در اسپکتروسکوپی
امین سوسنی
40
بررسی اثر ناخالصی نیکل بر پاسخ دهی فوتود یود بر پایه نانوساختار اکسیدروی
الهه معینی سده
41
بررسی خواص الکترواپتیکی نانو ساختارهای هسته - پوسته ZnO@NiO
سمانه ده مولایی
42
بررسی خواص الکترواپتیکی فرتودیود فرابنفش بر پایه نانو ساختارهای ZnO:Fe
طیبه صیادجنگلی
43
طراحی و بررسی ابر خازن با نانو صفحات گرافن اکساید و بلور مایع
سحر برزگربصیر
44
« اثر نانو ساختارهای هسته – پوسته ZnO@TiO2 بر عملکرد ادوات الکترواپتیکی»
سمانه جباری وند
45
سنتز نقاط کوانتومی گرافن جهت کاربرد تشخیص برای بیماری دیابت میلتوس
فاطمه دانشمند
46
مطالعه ویژگی ها اپتیکی تومورهای مغزی انسان با بکارگیری لیزر
مجتبی حسین زاده
47
بررسی اثرات میدان های الکتریکی و مغناطیسی برروی خواص الکتریکی بلورمایع نماتیک آلاییده شده با نانو صفحات گرافن و نانوتیوپ
فاطمه نصرت پناهی
48
بهینه سازی مشخصه ها ی فوتودیودفرابنفش بر پایه ی نانو ساختارهای ZnO:AI
علی کاظم پور
49
« تولید و مشخصه یابی نانوذرات سوپرپارامغناطیس بر پایه اکسید آهن به منظور به کارگیری درحسگر میدان مغناطیس»
علیرضا نعیمی
50
بررسی ویژگی های اپتیکی بافت سرطانی با استفاده از لیزر
سلمان مهاجرمازندرانی
51
تولید و بهینه سازی بازدهی طیف هماهنگی های تولید شده از مولکول های چند اتمی
الهه اویسی
52
« بررسی نظری دو پایداری اپتیکی درگرافن»
امید عزتی
53
« بررسی نورگرما درمانی سرطان سینه ، رده ی سلولی MDA-MB-231 با استفاده از نانو ذرات پلاسمونیک طلا»
سیده سبا موسوی فرد
54
« استفاده از نانو ذرات طلا در درمان تومورهای مغزی با روش نور0 گرمایی»
بهاره خاکسارجلالی
55
« ساخت بر چسب های امنیتی با استفاده از نانو ذرات تبدیل افزایشی فرکانس»
فاطمه کابلی
56
« سنتز نانو ذرات فریت باریم و بررسی اثر اندازه نانو ذرات در جذب امواج مایکروویو»
ندا حکیم زاذه
57
15114 « استفاده از بلورپیزوالکتریک در ساخت ادوات اپتیکی»
آمنه پرشور
58
« بررسی خواص اپتیکی نانو کامپوزیت های گرافنی »
محمدرضا کریمی
59
" تصویربرداری زیستی باتبدیل افزایشی انرژی فوتون های فروسرخ نزدیک "
نیوشا باقری
60
بررسی اپتیکی کریستال های موجود در مایع مفصلی بیماران
سعید ضیائی
61
« بررسی متقابل رفتار اپتیک غیرخطی و فوتوکاتالیستی نانو ذرات TiO2»
امیرحسین عابدینی
62
"کاربرد ساختارهای هسته – پوسته در تخریب آلاینده های آلی طی فرآیند فوتوکاتالیستی "
سیدمهدی سیادتی
63
بررسی رفتارهای فیزیکی و اپتیکی بلور مایع نماتیک 142-QYPDLC آلاییده با گرافن و نانو تیوپ کربن تک لایه
فرشته شفیع پور
64
"بررسی رفتار اپتیکی سنتز نانو ساختارهای کربنی تهیه شده به روش رسوب بخار شیمیایی "
علیرضا دادخواه تهرانی
65
اثر نانو ذرات اکسید آهن پوشش داده شده با فولویک اسید بر تجمعات آمیلوئیدی و نقش دارویی احتمالی آنها در درمان بیماری آلزایمر
دالیا جمعه پور
66
تولید هماهنگ های مراتب بالا ، در برهم کنش لیزر با مولکول فلوئور
زهرا خدابنده
67
بهینه سازی مشخصه های نانو ساختارهای هسته - پوسته Fe3O4@Au جهت کاربردهای زیستی
سیما سالاری
68
ساخت نانو حسگر دمای اپتوفلویدیک با بکارگیری نانوذرات تبدیل افزایشی فرکانس
مهسا حبیبی
69
بررسی خواص ساختاری ، مغناطیسی و جذب مایکروویو نانو کامپوزیت فریت های هگزاگونال آلایش یافته و نانو لوله های کربنی
مطهره جعفرپور
70
ساخت آشکارسازهای نوری انعطاف پذیر بر مبنای نانو ساختارهای هسته - پوسته نیم رسانا
زهرا باغبانی تهرانی
71
بررسی تاثیر کورکومین ، اسید فولویک و نانو ساختارهای گرافنی بر میزان تجمعات پروتئین آمیلوئیدبتا در مغز به روش اپتیکی
محمد جمالی
72
آشکارسازهای نوری انعطاف پذیر بر مبنای نانوساختارهای هسته - پوسته نیم رسانا
محدثه بغدادی
73
اندازه گیری جذب اپتیکی و پراکندگی گلبول های قرمز با هدف تشخیص بیماری های خونی
هستی فریبرز
74
سنتز نانو مواد غیر خطی هسته - پوسته لانتانیدها افزایش فرکانس فوتون ها و بررسی کاربرد فتونیکی آنها
ناهید غضیانی
75
حسگر نانوفوتونیکی تبدیل افزایشی فرکانس گلوکز برای کاربردهای کاشتنی
جواد امیراحمدی
76
ساخت حسگر فوتونیکی اندازه گیری اکسیژن محلول در آب در چیپ اپتوفلویدیک
زهرا باغبانی تهرانی
77
مشخصه یابی اپتیکی کمپلکس پلاتین حساس به اکسیژن برای کاربرد در مدارهای میکروفلوئیدیک
زهرا باغبانی تهرانی
78
بررسی تاثیر کوئرستین و نانوذرات نقره بر تجمعات آمیلوئیدبتا در مغز به روش اپتیکی
محمد جمالی
79
حسگر فوتونیکی گلوکز در مدارات اپتوفلوئیدیک
نیلوفر فلاحی چگنی
80
چیدمان افتراقی اپتیکی بین بیماری های پسوریازیس و اگزما
سیده زهرا مومنی
81
بررسی اپتیکی پتانسیل تمایز پذیری سلول های بنیادی مزان شیمی بالغ
فرشته محمودوند
82
سنتز نانو ذرات هسته پویسته به منظور افزایش عملکرد باتری هاب یون لیتیوم
محمد باباخانی
83
بررسی خواص اپتیکی نانو ذرات هسته - پوسته توسط نرم افزار کامسول
شکوفه شهریار
84
بررسی اثرات الکترواپتیکی روغن زیتون آلاینده با زعفران
زهرا کریمی الیزئی
85
درمان تومور مغزی با استفاده از نانو ذرات مگنتوپلاسمونیک
مرسا یادگاری
86
بررسی اثر طول عمر تابش بر عملکرد سنسور فوتونیکی پایش پیوسته گلوکز
سعید طاهری
87
شبیه سازی اپتیکی سلول های بنیادی با نرم افزار کامسول
فرشته محمودوند
88
درمان سرطان ریه( A549) به روش فوتوترمال تراپی
زهرا کریمی الیزئی
89
اثرات فازهای ثانویه بر پایه Sn بر عملکرد سلول خورشیدی پروسکایت با لایه CZTS به عنوان یک لایه انتقال حفره
مهدی محسنی
90
ساخت حسگر پرتوی یونیزان مبتنی بر نانو کامپوزیت دوگانه ZnO/CWO:Ag
سعید طاهری
91
تولید حسگر پرتوهای یونیزان بر مبنای نانوالیاف ZnWO4:Ag
امیرحسین جبارسعدونی
92
تولید حسگر پرتوهای یونیزان بر مبنای میکرو الیاف ZnWO4:Ag
امیرحسین جبارسعدونی
دروس ترم جاری
900 - اپتیک غیر خطی 1 - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
900 - اپتیک غیر خطی 1 - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
900 - اپتیک غیر خطی 1 - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
900 - اپتیک غیر خطی 1 - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
901 - اپتیک غیرخطی 2 - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
901 - اپتیک غیرخطی 2 - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
360 - فوتونیک 2 - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
360 - فوتونیک 2 - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30