توصیف مختصر

 CURRICULUM VITAE
Fahimeh Karimi Pour Haddadan
Assistant Professor
Department of Solid State Physics,
Faculty of Physics, Kharazmei University,
P. O. Box 15815-3587
Tehran, Iran

Education:
PostDoctoral Associate, IPM, School of Physics, Tehran, Iran.
Postdoc, Max Planck Institute for Metals Research, Stuttgart, Germany.
Ph.D. (Physics), Department of Physics, University of Ljubljana, Slovenia.
M.S. (Theoretical Physics), Department of Physics, Tehran University, Tehran, Iran.
B.S. (Physics), Department of Physics, Tehran University, Tehran, Iran

.
Research Interest:
Condensed matter physics; Phenomenology of liquid crystals


Publications


Fahimeh Karimi Pour Haddadan, Ali Naji, and Rudolf Podgornik, Casimir-like interactions and surface anchoring duality in bookshelf geometry of smectic-A liquid crystals, 15, 2216, 2019

Fahimeh Karimi Pour Haddadan,

Fahimeh Karimi Pour Haddadan, Fluctuation-induced forces in nematics with a foreign anisotropy in the bulk ,J. Phys: Condens. Matter, 29, 065101, 2017


Fahimeh Karimi Pour Haddadan, Pseudo-Casimir forces in nematics with disorders
in the bulk, J. Phys.: Condens. Matter 28, 405101 (2016).


Fahimeh Karimi Pour Haddadan, Ali Naji, Nafiseh Shirzadiani and Rudolf Podgornik, Fluctuation-induced interactions in nematics with disordered anchoring energy, J. Phys.: Condens. Matter 26, 505101, 2014 


Fahimeh Karimi Pour Haddadan, Ali Naji, Azin Khame Seifi and Rudolf Podgornik,
Pseudo-Casimir interactions across nematic films with disordered anchoring axis, J.
Phys.: Condens. Matter 26,  179501, 2014


 


F. Karimi Pour Haddadan and S. Dietrich, Lateral and normal forces between patterned substrates induced by nematic fluctuations, Phys. Rev. E 73, 051708 (2006)


F. Karimi Pour Haddadan, F. Schlesener, and S. Dietrich, Liquid-crystalline Casimir
effect in the presence of a patterned substrate, Phys. Rev. E 70, 041701 (2004)


F. Karimi Pour Haddadan, D. W. Allender, and S. Zumer, ˇ Pseudo-Casimir effect
in untwisted chiral nematic liquid crystals, Phys. Rev. E 64, 061701 (2001)


P. Ziherl, F. Karimi Pour Haddadan, R. Podgornik, and S. Zumer, ˇ Pseudo-Casimir
effect in nematic liquid crystals in frustrating geometries, Phys. Rev. E 61, 5361 (2000)


 

Teaching
Advanced Solid State Physics
Advanced Statistical Physics
Many-body Physics
Computational Physics
Solid State Physics
Electromagnetism
Thermodynamics and Statistical Physics
Basic Physics (Mechanics and Electromagnetism)

 

Supervision of the MS. Thesis:
M. Babaei, The electrical properties of Graphene nano-ribbons, 1391, Kharazmi
University
A. Qariarab, Smectic Liquid Crystals- Free energy and Thermal fluctuations, 1394,
Kharazmi University
M. R. Safari, Pseudo-Casimir effect in Nematic Liquid Crystals, 1394, Kharazmi
University
A. Amirifar, Pseudo-Casimir effect in the vicinity of the liquid-crystalline phase
transitions, 1394, Kharazmi University

 

طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
بررسی خواص الکترونی نانونوارهای گرافین
مریم بابایی
2
مطالعه فاز اسمکتیک بلورهای مایع – بررسی انرژی آزاد و افت وخیزهای حرارتی
علی عبادی یکتا
3
« اثر شبه کازیمیر در بلورهای مایع نماتیک »
محمدرضا صفری
4
« مطالعه اثر کازیمیر در مجاورت گذار فاز حالتهای میان فازی کریستالهای مایع »
امیر امیری فر
5
بررسی نظری فیزیک نماتیک های فعال محدود در ابعاد ریز مقیاس
اعظم رضایی صدرابادی
6
اثر گرافن در رسانندگی الکتریکی کامپوزیت های گرافن - پلیمر
میرجواد حسینی شفیع
7
اثر کازیمیر در کریستال مایع فعال
علی شریفی
8
اثر شبه کازیمیر در حضور بی نظمی سطحی در سطح آزاد یک بلور مایع در فاز اسمکتیک A
مهدی حسین زاده
دروس ترم جاری
513 - فیزیک حالت جامد پیشرفته 1 - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
514 - فیزیک حالت جامد پیشرفته 2 - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
514 - فیزیک حالت جامد پیشرفته 2 - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
514 - فیزیک حالت جامد پیشرفته 2 - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
514 - فیزیک حالت جامد پیشرفته 2 - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
514 - فیزیک حالت جامد پیشرفته 2 - روز: سه شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
093 - فیزیک عمومی 1 - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:00
093 - فیزیک عمومی 1 - روز: سه شنبه - از ساعت 09:00 تا 10:00
209 - آزمایشگاه فیزیک پایه 1 - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
209 - آزمایشگاه فیزیک پایه 1 - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
003 - فیزیک پایه 1 - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
001 - فیزیک عمومی 2 - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
001 - فیزیک عمومی 2 - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
209 - آزمایشگاه فیزیک پایه 1 - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00