دانشکده فیزیک- کارشناسی
فرم های کارشناسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/20 | 

فرم ها:

pdf

word

فرم پیشنهاد پروژه کارشناسی

pdf word

فرم پیشنهاد پروژه کارگاهی فیزیک

pdf

word

درخواست حذف پزشکی

pdf

word

فرم تطبیق درس

pdf

word

فرم درخواست (مبنی بر)

pdf

word

فرم نمره امتحان معرفی به استاد

pdf

word

فرم گواهی ترم آخر

pdf

word

فرم عدم بدهی به دانشکده

pdf

word

تقاضای انصراف و ترک تحصیل دائم

pdf

word

فرم تقاضای میهمانی

pdf

word

فرم درخواست انتقال و تغییر رشته


آیین نامه ها:

آیین نامه برگزاری امتحانات

آیین نامه غیبت در امتحانات

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://khu.ac.ir/find-90.28539.25921.fa.html
برگشت به اصل مطلب