ورود به پنل کاربری
فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
صفحه جدید
1
پروفسور مهنـاز آذرنیا
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری
2
دکتر هادی آذری
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق بین الملل
3
دکتر حمیدرضا آراسته
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت آموزشی
4
دکتر محمدرضا آصف
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی
5
دکتر محمد ابراهیم آقابابائی
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی مدیریت مالی
6
دکتر نجف آقایی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
7
دکتر سعید آیریان
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
8
دکتر محسن ابراهیمی
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد امور عمومی
9
دکتر سید امیر رضا ابطحی
دانشکده مدیریت
گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات
10
مصطفی ابوئی اردکان
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
11
حسین ابویسانی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
12
آرش احدی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر
13
علی احمدآبادی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی
14
کامران احمدگلی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان های خارجی
15
دکتر ارد احمدی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
16
صدیقه احمدی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی مشاوره و راهنمایی
17
دکتر علی اکبر احمدی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
18
دکتر سمیه السادات اخشیک
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی
19
دکتر زهرا السادات اردستانی
دانشکده هنر و معماری
دانشکده هنر و معماری
20
علیرضا ارشدی خمسه
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
21
دکتر سعید ارشم
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
22
غلامرضا اسداله فردی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
23
اسمعیل اسدپور
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی مشاوره و راهنمایی
24
فاضـل اسدی امجد
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان های خارجی
25
دکتر الهام اسدی مهماندوستی
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی
26
دکتر مرتضی اسدی
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد امور عمومی
27
غلامـرضا اسلام پورکرهرود
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی فیزیک
28
دکتر دلارام اسلیمی اصفهانی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری
29
دکتر مصطفی اسماعیلی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
30
دکتر مرتضی اسمعیلی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
31
دکتر علی اسودی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
32
دکتر نصرتعلی اشرفی پیامن
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
33
دکتر سیدعدنان اشکوری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
34
بهاره اصانلو
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
35
دکتر سیدامیر اصغری توچائی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
36
خانم ترانـه اصغری طبری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان های خارجی
37
دکتر مجتبی اصغریان
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق بین الملل
38
سیدمروت افتخاری
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی
39
حسن افراخته
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای انسانی
40
دکتر مجید افشاری راد
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد امور عمومی
41
دکتر محمد اقبال نیا
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی مدیریت مالی
42
سیدمجید اقوامی
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی آلی و پلیمر
43
دکتر جواد اکبردوست
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
44
دکتر حسین اکبری یزدی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
45
مهدی اکبری
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی بالینی
46
دکتر مهری اکبری
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی
47
دکتر علیرضا الهی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
48
دکتر نیره الیاسی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
49
دکتر سیدشهاب امامزاده
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
50
دکتر امیر امامی
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار
اولین
قبلی
1
...