ورود به پنل کاربری
فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
51
دکتر صادق امانی شلمزاری
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی
52
رویا امجدی فرد
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
53
دکتر مهدی امیرسرداری
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی
54
دکتر حسین امیری
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی
55
الهام امینی بروجنی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
56
دکتر الهه امینی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری
57
آقای سیدعبدالحمید انگجی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
58
بلال ایزانلو
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی برنامه ریزی درسی
59
دکتر حمیدرضا ایزدبخش
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
60
دکتر علی اکبر ایمانی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف اسلامی
61
عصمت بابائی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان های خارجی
62
آقای محمد بابائی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی علوم سیاسی
63
اسمعیل بابلیان
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر
64
شهلا باقری میاب
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
65
دکتر بهادر باقری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
66
حسین بحری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان های خارجی
67
دکتر مهدی براتعلی پور
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی علوم سیاسی
68
دکتر محمود برجعلی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی بالینی
69
رمضان برخورداری
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی فلسفه تعلیم و تربیت
70
دکتر احمدرضا بردبار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی علوم سیاسی
71
دکتر کیوان برنا
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر
72
احمد بستانی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی علوم سیاسی
73
فرهاد بلاش
مؤسسه تحقیقات تربیتی،روانشناختی و اجتماعی
گروه پژوهشی مطالعات تربیتی
74
دکتر میثم بلگوریان
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی مدیریت مالی
75
دکتر امیر بهرامی پناه
دانشکده هنر و معماری
دانشکده هنر و معماری
76
طهمورث بهروزی نیا
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای انسانی
77
دکتر هادی بهزادی
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی فیزیک
78
دکتر عـباس بهـرام
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
79
محمـدرضـا بهـرنگی
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت آموزشی
80
دکتر حسین بیات
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
81
المیرا بیرامی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری
82
اسـدالـه بیرقی
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی تجزیه و کاربردی
83
دکتر محمدرضا بینش مروستی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
84
محمد پارسانسب
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
85
عین الـه پاشــا
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی آمار
86
دکتر کامران پاکیزه, CFA
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی مهندسی مالی
87
دکتر میرمحسن پدرام
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
88
دکتر فاطمه پرچکانی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
89
دکتر الهام پرویزی
دانشکده هنر و معماری
دانشکده هنر و معماری
90
دکتر شهاب پروین پور
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
91
دکتر طاهر پریزادی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای انسانی
92
آقای سیدحمیدرضا پسندیده
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
93
دکتر بردیا پناه بحق
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی آمار
94
دکتر فــواد پورآرین
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ
95
دکتر علی پیرانی شال
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
96
دکتر محمدحسن پیمان فر
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
97
صـالـح پـرگاری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ
98
عزیزالـه تاجیک اسمعیلی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی مشاوره و راهنمایی
99
علی اصغر تراهی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی ژئوانفورماتیک
100
خانم فـرزانه تفرشی
دانشکده فیزیک
گروه آموزشی فیزیک اتمی - مولکولی